Miljöpolicy

miljo-1000x300

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy definierar bolagets verksamhetsprinciper för miljöarbetet vilka förtydligas genom mål och handlingsplaner.

Vi ska, i samklang med finansiella mål och övriga verksamhetsmål, aktivt minimera vår miljöpåverkan och sträva mot ständig förbättring genom att:

  • Följa gällande lagstiftning.
  • Upprätta miljömål och mäta vår miljöpåverkan samt vidta åtgärder på samma sätt som vid uppfyllandet av övriga verksamhetsmål.
  • Arbeta proaktivt och förebygga föroreningar.
  • Utbilda vår personal om verksamheten då kunskap är grunden för vårt miljöarbete.
  • Välja leverantörer och samarbetspartners utifrån en sammanvägning av miljö, kvalitet och ekonomi.

Miljömål

Syftet med miljömålsarbetet är att det ska leda till kontinuerliga och konkreta miljöförbättringar i Gisle Billacks verksamhet. Gisle Billack AB har tre övergripande miljömål. Syftet med miljömålsarbetet är att det ska leda till kontinuerliga och konkreta miljöförbättringar i de olika verksamheterna.

  • Effektivisera energiförbrukningen Gisle Billack AB ska effektivisera sin användning av energi genom att minska sin förbrukning av energi i form av el och bränslen per producerad produkt/tjänst.
  • Minska avfall, Gisle Billack AB ska arbeta för mindre avfall och ökad återvinning.
  • Minska kemikalier och farliga ämnen, Gisle Billack AB ska minska miljöpåverkan genom att kontinuerligt använda mer miljövänliga produkter i vår produktion.